Skip to main content

Yelp Oslo trener: BOYAH! Selvforsvarskurs @Tojang Kampsportklubb[Don't understand Norwegian? English below!]

Det er dessverre en kjensgjerning at mørketiden nærmer seg med stormskritt. Det betyr riktignok peiskos, men det betyr også like fullt at man ikke kan se hva som gjemmer seg i buskene og at selv om man har refleks blir det fort ganske skummelt å gå hjem alene.

Oslos Yelpere kan nå heldigvis la frykten ligge hjemme. Vi var nemlig på selvforsvarskurs hos Tojang Kampsportklubb. Her lærte vi knep og triks vi ikke nødvendigvis ville tenkt på selv. Visste du for eksempel at sko med høye hæler fort kan bli det ultimate forsvarsvåpenet? Ikke vi h(æ)ler!

PicMonkey Collage2
Selvforsvar handler om å bruke minst mulig kraft for å påføre mest mulig smerte. Vi ble delt opp i par, og så tok intruktør Parviz ordet. Nå skulle vi forsvare oss mot hverandre.

Det er jo selvsagt en mulighet for at Juan B ikke går så altfor ofte med overnevnte skotype, men han fant kurset like fullt nyttig om han skulle møte på feil mennesker en lørdagskveld: "Yelptreff med lærerikt innhold er noe vi setter pris på, og denne gangen
var det selvforsvarskurs som stod planen. Kjekt å kunne i dagens verden
dette 'slo' virkelig an!" Men fra spøk til revolver, Cathrine W sier, "Instruktøren gikk grundig
igjennom en rekke øvelser som jeg tror de fleste vil dra nytte av hvis man blir utsatt for noe skummelt i en mørk bakgate (bank i bordet!)." 

PicMonkey Collage4

Trine K forteller at intruktøren også "forklarte i detalj hvordan du kan kvele noen på en korrekt måte, og så virkelig få banket dem om de prøver å kvele deg."

(Dette, kjære venner, kan underskrevne forresten bekrefte at de nå kan. Tori L innrømmet at Trine K og henne selv fortjener "en liten minus, som skulle tulle med Tine og klarte å
denge henne inn i veggen." Blood, Yelp and Tears, som det sies. Hashtags: #flau #kjennerikkesinegenstyrke)

PicMonkey Collage6


Men heldigvis var det mer, for hva er vel et Yelp-arrangement uten noe å spise? Vi kom på at vi egentlig var venner og la volden til side. Tojang hadde laget sandwicher og vi hadde attpåtil deilig frukt og smoothies fra Odd Langdalen Frukt og Grønt til å runde av kvelden med! Rachel S mente det var midt i blinken med "noen virkelig digge jordbær- og iskremsmoothies etter at noen hadde vridd håndleddene mine baklengs!"

Vi avslutter det hele med Faranak Ms velvalgte ord: "Kjempegøy kveld, men viktigste er at det var kjempenyttig! Føler meg litt tryggere på gatene nå!"

En stor takk går til Odd Langdalen Frukt og Grønt, som leverte oss flotte fruktkurver. Beauté Adorée som ga oss gavekort, og selvsagt vår fryktløse fotograf, Jin Phung.

Vil du ha mer?
2013.sept.17.Yelp_Tojang_305

BOYAH! Om vi møtes en sen kveld i en trang bakgate bør du være forsiktig, men frem til da…

 VSPY (Vi Sees På Yelp!)

Tine V

Community Manager Yelp Oslo

 

//

[STOP SCROLLING! This is the English section:]

It's unfortuneatly true that darker times are approaching at a rapid phase. Sure enough, it means cozy times by the fire place , but we also know that it means that you can't see who might be lurking in the bushes, and that even if you wear a reflector, it can be quite scary to walk home alone.

Fortunately, Oslo's Yelpers can now leave this fear at home, because we had a self defense class at Tojang Kampsportklubb. Here, we learned some tricks we not necessarily would have thought about ourselves. For example, did you know that shoes with high heels very easily can be turned into the ultimate defense weapon? We s(hoe)ly didn't!

PicMonkey Collage0
Self defense is all about using the least amount of power, to inflict the most amount of pain. We paired up and gave the floor to instructor Parviz. Now, it was time to defend us against each other.

There is of course a possibility that Juan B doesn't wear the previously mentioned type of shoe too often, but never the less did he find the class just as useful if he is to bump into the wrong crowd on a Saturday night: "Yelp events with an educational twist is something we always value, and this time it was a self defense on the agenda. Great to know in the world of today, so this really 'kicked butt'." Jokes aside, Cathrine W says, "The instructor went thoroughly through several excercises that I think most people would need if something bad happened to them in a dark alley (knock on wood!)."

PicMonkey Collage

Lucie B (down right) says with a smile: "Great opportunity to fight with my husband!"

Trine K said: The instructor took great pride in his job and explained in detail how
you should strangle someone correctly, and then how you could kick
someone's behind if they tried to strangle you
.

(And this, dear friends, is something yours truly can confirm from personal experience. Tori L admitted that Trine K and herself deserve "a tiny minus for, as we were joking around with Tine and managed to through her into a wall." Blood, Yelp and Tears, as they say. Hashtagged: #embarassed #doesntknowtheirownstrenght)

PicMonkey Collage5


Luckily there was more, for what is a Yelp-event without anything to eat? We remembered that we all used to be friends, and put the violence aside. Tojang had made sandwiches and in addition we had fresh fruit and smoothies from Odd Langdalen Frukt og Grønt to round the whole evening off in a peaceful manner! Rachel S loved the "really yummy strawberry ice cream smoothie things which was much appreciated after having my wrists bent backwards!"

We'll leave it at that, only adding Faranak Ms well chosen words: "Super fun night, but most importantly super useful! I feel a lot safer in the streets now!

A big thank you goes to Odd Langdalen Frukt og Grønt, who gave us lovely fruit baskets, Beauté Adorée that supplied us with the giftcards, and of course our fearless photograper, Jin Phung.

Can't get enough?


2013.sept.17.Yelp_Tojang_298

BOYAH! Watch out if you meet us in a dark alley, but until then SYOY (See You On Yelp!)

Tine V

Community Manager Yelp Oslo

[gravityform id="4" title="false" ajax="true"]
<script type="text/javascript">var gform;gform||(document.addEventListener("gform_main_scripts_loaded",function(){gform.scriptsLoaded=!0}),window.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){gform.domLoaded=!0}),gform={domLoaded:!1,scriptsLoaded:!1,initializeOnLoaded:function(o){gform.domLoaded&&gform.scriptsLoaded?o():!gform.domLoaded&&gform.scriptsLoaded?window.addEventListener("DOMContentLoaded",o):document.addEventListener("gform_main_scripts_loaded",o)},hooks:{action:{},filter:{}},addAction:function(o,n,r,t){gform.addHook("action",o,n,r,t)},addFilter:function(o,n,r,t){gform.addHook("filter",o,n,r,t)},doAction:function(o){gform.doHook("action",o,arguments)},applyFilters:function(o){return gform.doHook("filter",o,arguments)},removeAction:function(o,n){gform.removeHook("action",o,n)},removeFilter:function(o,n,r){gform.removeHook("filter",o,n,r)},addHook:function(o,n,r,t,i){null==gform.hooks[o][n]&&(gform.hooks[o][n]=[]);var e=gform.hooks[o][n];null==i&&(i=n+"_"+e.length),gform.hooks[o][n].push({tag:i,callable:r,priority:t=null==t?10:t})},doHook:function(n,o,r){var t;if(r=Array.prototype.slice.call(r,1),null!=gform.hooks[n][o]&&((o=gform.hooks[n][o]).sort(function(o,n){return o.priority-n.priority}),o.forEach(function(o){"function"!=typeof(t=o.callable)&&(t=window[t]),"action"==n?t.apply(null,r):r[0]=t.apply(null,r)})),"filter"==n)return r[0]},removeHook:function(o,n,t,i){var r;null!=gform.hooks[o][n]&&(r=(r=gform.hooks[o][n]).filter(function(o,n,r){return!!(null!=i&&i!=o.tag||null!=t&&t!=o.priority)}),gform.hooks[o][n]=r)}});</script> <div class='gf_browser_unknown gform_wrapper gform_legacy_markup_wrapper' id='gform_wrapper_4' ><div id='gf_4' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div> <div class='gform_heading'> <span class='gform_description'></span> </div><form data-form-name='Newsletter Signup Popup' method='post' enctype='multipart/form-data' target='gform_ajax_frame_4' id='gform_4' action='/community/yelp-trener-boyah-selvforsvarskurs-tojang-kampsportklubb/#gf_4' novalidate> <div class='gform_body gform-body'><ul id='gform_fields_4' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id="field_4_1" class="gfield field_sublabel_below field_description_below hidden_label gfield_visibility_visible gf-email" data-field-class="gf-email" data-js-reload="field_4_1"><label class='gfield_label screen-reader-text' for='input_4_1' >youremail@address.com</label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_4_1' type='email' value='' class='large' placeholder='youremail@address.com' aria-invalid="false" /> </div></li><li id="field_4_2" class="gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible" data-js-reload="field_4_2"><label class='gfield_label' for='input_4_2' >Email</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_4_2' type='text' value='' autocomplete='new-password'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description_4_2'>This field is for validation purposes and should be left unchanged.</div></li></ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_4' class='gform_button button' value='Submit' onclick='if(window["gf_submitting_4"]){return false;} if( !jQuery("#gform_4")[0].checkValidity || jQuery("#gform_4")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_4"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_4"]){return false;} if( !jQuery("#gform_4")[0].checkValidity || jQuery("#gform_4")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_4"]=true;} jQuery("#gform_4").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' name='gform_ajax' value='form_id=4&amp;title=&amp;description=1&amp;tabindex=0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_4' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='4' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_4' value='WyJbXSIsImE0YjFiMmUxY2IxMWVhYTljM2FhNzdkODk4NDUzZmY0Il0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_4' id='gform_target_page_number_4' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_4' id='gform_source_page_number_4' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div> <iframe style='display:none;width:0px;height:0px;' src='about:blank' name='gform_ajax_frame_4' id='gform_ajax_frame_4' title='This iframe contains the logic required to handle Ajax powered Gravity Forms.'></iframe> <script> gform.initializeOnLoaded( function() {gformInitSpinner( 4, 'https://blog.yelp.com/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.svg' );jQuery('#gform_ajax_frame_4').on('load',function(){var contents = jQuery(this).contents().find('*').html();var is_postback = contents.indexOf('GF_AJAX_POSTBACK') >= 0;if(!is_postback){return;}var form_content = jQuery(this).contents().find('#gform_wrapper_4');var is_confirmation = jQuery(this).contents().find('#gform_confirmation_wrapper_4').length > 0;var is_redirect = contents.indexOf('gformRedirect(){') >= 0;var is_form = form_content.length > 0 && ! is_redirect && ! is_confirmation;var mt = parseInt(jQuery('html').css('margin-top'), 10) + parseInt(jQuery('body').css('margin-top'), 10) + 100;if(is_form){jQuery('#gform_wrapper_4').html(form_content.html());if(form_content.hasClass('gform_validation_error')){jQuery('#gform_wrapper_4').addClass('gform_validation_error');} else {jQuery('#gform_wrapper_4').removeClass('gform_validation_error');}setTimeout( function() { /* delay the scroll by 50 milliseconds to fix a bug in chrome */ jQuery(document).scrollTop(jQuery('#gform_wrapper_4').offset().top - mt); }, 50 );if(window['gformInitDatepicker']) {gformInitDatepicker();}if(window['gformInitPriceFields']) {gformInitPriceFields();}var current_page = jQuery('#gform_source_page_number_4').val();gformInitSpinner( 4, 'https://blog.yelp.com/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.svg' );jQuery(document).trigger('gform_page_loaded', [4, current_page]);window['gf_submitting_4'] = false;}else if(!is_redirect){var confirmation_content = jQuery(this).contents().find('.GF_AJAX_POSTBACK').html();if(!confirmation_content){confirmation_content = contents;}setTimeout(function(){jQuery('#gform_wrapper_4').replaceWith(confirmation_content);jQuery(document).scrollTop(jQuery('#gf_4').offset().top - mt);jQuery(document).trigger('gform_confirmation_loaded', [4]);window['gf_submitting_4'] = false;wp.a11y.speak(jQuery('#gform_confirmation_message_4').text());}, 50);}else{jQuery('#gform_4').append(contents);if(window['gformRedirect']) {gformRedirect();}}jQuery(document).trigger('gform_post_render', [4, current_page]);} );} ); </script>
[gravityform id="4" title="false" ajax="true"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper gform_legacy_markup_wrapper' id='gform_wrapper_4' ><div id='gf_4' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div> <div class='gform_heading'> <span class='gform_description'></span> </div><form data-form-name='Newsletter Signup Popup' method='post' enctype='multipart/form-data' target='gform_ajax_frame_4' id='gform_4' action='/community/yelp-trener-boyah-selvforsvarskurs-tojang-kampsportklubb/#gf_4' novalidate> <div class='gform_body gform-body'><ul id='gform_fields_4' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id="field_4_1" class="gfield field_sublabel_below field_description_below hidden_label gfield_visibility_visible gf-email" data-field-class="gf-email" data-js-reload="field_4_1"><label class='gfield_label screen-reader-text' for='input_4_1' >youremail@address.com</label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_4_1' type='email' value='' class='large' placeholder='youremail@address.com' aria-invalid="false" /> </div></li><li id="field_4_2" class="gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible" data-js-reload="field_4_2"><label class='gfield_label' for='input_4_2' >Comments</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_4_2' type='text' value='' autocomplete='new-password'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description_4_2'>This field is for validation purposes and should be left unchanged.</div></li></ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_4' class='gform_button button' value='Submit' onclick='if(window["gf_submitting_4"]){return false;} if( !jQuery("#gform_4")[0].checkValidity || jQuery("#gform_4")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_4"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_4"]){return false;} if( !jQuery("#gform_4")[0].checkValidity || jQuery("#gform_4")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_4"]=true;} jQuery("#gform_4").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' name='gform_ajax' value='form_id=4&amp;title=&amp;description=1&amp;tabindex=0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_4' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='4' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_4' value='WyJbXSIsImE0YjFiMmUxY2IxMWVhYTljM2FhNzdkODk4NDUzZmY0Il0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_4' id='gform_target_page_number_4' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_4' id='gform_source_page_number_4' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div> <iframe style='display:none;width:0px;height:0px;' src='about:blank' name='gform_ajax_frame_4' id='gform_ajax_frame_4' title='This iframe contains the logic required to handle Ajax powered Gravity Forms.'></iframe> <script> gform.initializeOnLoaded( function() {gformInitSpinner( 4, 'https://blog.yelp.com/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.svg' );jQuery('#gform_ajax_frame_4').on('load',function(){var contents = jQuery(this).contents().find('*').html();var is_postback = contents.indexOf('GF_AJAX_POSTBACK') >= 0;if(!is_postback){return;}var form_content = jQuery(this).contents().find('#gform_wrapper_4');var is_confirmation = jQuery(this).contents().find('#gform_confirmation_wrapper_4').length > 0;var is_redirect = contents.indexOf('gformRedirect(){') >= 0;var is_form = form_content.length > 0 && ! is_redirect && ! is_confirmation;var mt = parseInt(jQuery('html').css('margin-top'), 10) + parseInt(jQuery('body').css('margin-top'), 10) + 100;if(is_form){jQuery('#gform_wrapper_4').html(form_content.html());if(form_content.hasClass('gform_validation_error')){jQuery('#gform_wrapper_4').addClass('gform_validation_error');} else {jQuery('#gform_wrapper_4').removeClass('gform_validation_error');}setTimeout( function() { /* delay the scroll by 50 milliseconds to fix a bug in chrome */ jQuery(document).scrollTop(jQuery('#gform_wrapper_4').offset().top - mt); }, 50 );if(window['gformInitDatepicker']) {gformInitDatepicker();}if(window['gformInitPriceFields']) {gformInitPriceFields();}var current_page = jQuery('#gform_source_page_number_4').val();gformInitSpinner( 4, 'https://blog.yelp.com/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.svg' );jQuery(document).trigger('gform_page_loaded', [4, current_page]);window['gf_submitting_4'] = false;}else if(!is_redirect){var confirmation_content = jQuery(this).contents().find('.GF_AJAX_POSTBACK').html();if(!confirmation_content){confirmation_content = contents;}setTimeout(function(){jQuery('#gform_wrapper_4').replaceWith(confirmation_content);jQuery(document).scrollTop(jQuery('#gf_4').offset().top - mt);jQuery(document).trigger('gform_confirmation_loaded', [4]);window['gf_submitting_4'] = false;wp.a11y.speak(jQuery('#gform_confirmation_message_4').text());}, 50);}else{jQuery('#gform_4').append(contents);if(window['gformRedirect']) {gformRedirect();}}jQuery(document).trigger('gform_post_render', [4, current_page]);} );} ); </script>